Tel: 0592 - 45 94 37

Mail: info@ffbeton.nl

Bezoekadres

Industrieweg 23 - Smilde

Algemene voorwaarden

FF Beton v.o.f. hierna te noemen FF Beton houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van bestratingsproducten, voornamelijk te gebruiken in de open lucht. FF Beton houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van bovengenoemde goederen en diensten aan zowel de consumenten als de zakelijke markt.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN FF Beton v.o.f.

Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door FF Beton gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door FF Beton gedane aanbiedingen, leveringen en diensten, zulks met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij/derden.

1. Eigendomsovergang en risico
Behoudens het in Artikel 2 en verder gestelde gaat het eigendom van, en het risico voor beschadiging of tenietgaan van goederen, geheel of gedeeltelijk, op de koper over bij de levering. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid gesteld, behoudt FF Beton zich het eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat het eigendom op de koper over zodra hij aan al zijn verplichtingen jegens FF Beton heeft voldaan. Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald mag de koper het niet aan derden ter hand of ter beschikking stellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook. Hieronder valt onder meer de (gedeeltelijke) overdracht van goederen in eigendom, (onder)pand of bezitloos pand
Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d. van het verkochte is de koper verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, zulks binnen 24 uren na de ontdekking daarvan aan FF Beton te melden.
Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de koper dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom. Artikel 3 blijft buiten toepassing indien de wederpartij een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is.

2. Levering
FF Beton heeft het recht de bestelde goederen naar boven af te ronden op volle lagen uit een verpakking. Is levering op de overeengekomen dag niet mogelijk, dan kan FF Beton het tijdstip van levering eenzijdig wijzigen, zonder dat hierdoor voor de koper recht op schadevergoeding van enige directe of indirecte schade ontstaat. De levering is voltooid op het moment dat de goederen ter vrije beschikking staan van de koper. Indien een tijdige levering onmogelijk is als gevolg van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, wordt de levertijd verlengd tot dat moment waarop FF Beton redelijkerwijze in de gelegenheid is tot levering. Als overmacht zal in ieder geval hebben te gelden natuurgeweld, vorst en staking.
De koper heeft recht op levering van een deugdelijk product. De levering van de goederen vindt plaats op het adres van de koper, tenzij partijen schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen.

3.Betaling
1. Betaling dient te geschieden contant bij aflevering na indiening van de nota.
2. Indien betaling op rekening wordt overeengekomen, dienen betaling(en) te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota.
3. FF Beton is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, een rente ad. 1,50% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuurdatum.

4. Ontvangst en reclames
De koper verklaart het gekochte in goede staat met alle toebehoren te hebben ontvangen en dit bij aflevering te hebben gecontroleerd. De koper heeft ten allen tijde het recht de koop binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Zie hiervoor de retourvoorwaarden in artikel 5. Reclames dienen schriftelijk per aangetekende brief te geschieden binnen 14 kalenderdagen na de levering. Na afloop van deze termijn wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk te hebben aanvaard. Indien de koper de geleverde goederen heeft verwerkt, bewerkt of anderszins heeft gebruikt is het recht te reclameren vervallen. In dat geval wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk aanvaard te hebben.

5. Voorwaarden voor retourzending en ontbinding van de koopovereenkomst
1. Met ingang van 13 juni 2014 is de wettelijke bedenktijd bepaald op 14 dagen. Derhalve heeft koper het recht zonder opgave van redenen het product of de producten, binnen 14 kalenderdagen, ingaande de dag van ontvangst, terug te sturen naar FF Beton. Bij gebruikmaking van deze bedenktijd ontbindt koper de overeenkomst. Ook heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden vóór de goederen zijn geleverd. Mochten de goederen inmiddels op transport zijn gesteld, dan dient rekening te worden gehouden met kosten voor retourzending, zie artikel 4;
2. Koper dient per e-mail, brief of fax een verzoek in te dienen voor terugname van het product alvorens hij dit verstuurt.
3. De volledige order dient binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging tot ontbinding te worden teruggestuurd. Het is niet mogelijk een deel van een order te retourneren. Uitzonderingen op retourzending staan vermeld in lid 5 en 6 van dit artikel;
4. Koper dient zelf zorg te dragen voor de retourzending naar FF Beton. De kosten hiervan komen voor rekening van koper;
5. Retouren door een fout van ons zullen kosteloos opgelost worden, in alle andere gevallen wordt er 75% gecrediteerd, mits de producten onbeschadigd en schoon retour komen;
6. Deelpakketten zijn speciaal voor koper samengesteld en kunnen niet geretourneerd worden;
7. Speciaal voor koper bestelde orders kunnen niet geretourneerd worden;
8. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan FF Beton zijn voor verantwoording en rekening van koper;
9. Indien FF Beton de retourzending dient te verzorgen, zal FF Beton koper voorafgaand aan de retourzending hiervan prijsopgave doen;
10. Indien koper de retourzending verzorgt, dienen de goederen te worden verzonden naar het adres welke wordt verstrekt door FF Beton;
11. De goederen dienen geheel compleet en in de originele staat te zijn; ongebruikt te zijn; schoon te zijn; zoals koper deze heeft ontvangen; geadresseerd te zijn aan het door FF Beton opgegeven retouradres. Na ontvangst van de goederen zal het aankoopbedrag, minus de eventuele kosten voor retourzending, binnen 14 dagen geretourneerd worden aan koper.

6. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk een geldigheidsduur is vermeld. FF Beton is slechts door een aanbieding gebonden indien zij binnen de aanbiedingstermijn schriftelijk bericht van aanvaarding ontvangen heeft, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

7. Prijzen en betaling
Indien de kostprijs van de door FF Beton verkochte producten een verhoging mocht ondergaan op grond van ondermeer veranderende invoerprijzen, prijswijzigingen , een wijziging in lasten, wijzigingen in heffingen en/of andere rechten of plichten, is FF Beton gerechtigd de prijzen aan te passen, ook in geval de order reeds bevestigd is. FF Beton zal hiervan de koper schriftelijk mededeling doen. Koper heeft het recht hierop de koop te ontbinden. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald ontslaat hij daarmee FF Beton van de plicht de goederen op de afgesproken datum af te leveren. Indien betalingen worden opgeschort, zal automatisch ook de aflevering worden opgeschort, ook indien de koper meent enig recht van reclame te hebben.

8. Ontbinding door verkoper
In geval van niet of niet tijdige betaling, of indien koper niet voldoet aan enige andere met FF Beton gesloten overeenkomst, heeft FF Beton het recht om de uitvoering van de desbetreffende overeenkomsten en alle verdere overeenkomsten tussen partijen, ook indien deze niet of slechts ten dele zijn uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke verklaring, althans ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd het recht van FF Beton tot vordering van vergoeding van de schade, gederfde winst en interest. Het bepaalde in artikel 1 is ook van toepassing in geval van faillissement van de koper, diens surseance van betaling, aanbieding van een regeling aan crediteuren, beslaglegging op het bedrijfsvermogen of een gedeelte daarvan, liquidatie of overname van het bedrijf van de koper, wijziging van de rechtsvorm en wanneer er omstandigheden als in dit artikel bedoeld bij het afsluiten van de koop overeenkomst zijn geweest, zonder dat FF Beton door de koper op de hoogte is gesteld. Indien FF Beton besluit tot ontbinding, kan de koper aan de overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen. Eventuele betalingstermijnen zijn vervallen en betaling van het reeds geleverde is direct en geheel opeisbaar.

 9. Aansprakelijkheid
1. Alle directe of indirecte schade welke voortvloeit uit de met FF Beton gesloten overeenkomst jegens de koper en/of derden wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.
2. In het bijzonder aanvaard FF Beton geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar verstrekte afbeeldingen, catalogi en tekeningen. Hetzelfde geldt voor de door FF Beton verstrekte technische gegevens, maten en gewichten.
3. Voor witte uitslag ofwel calciumcarbonaat, welke voorkomt bij betonproducten, aanvaardt FF Beton geen aansprakelijkheid. Het wordt veroorzaakt door een chemische reactie van cement en water. Deze witte uitslag verdwijnt in de regel vanzelf.
4. Aanwezigheid van oer/pyriet in de grondstoffen gebruikt voor beton is niet uit te sluiten, inherent aan beton en de daarvan gemaakte producten geldt dan ook geen aansprakelijkheid voor mogelijke oeruitslag als ook (witte) kalkuitslag en of kleurnuances.

10. Wijziging van deze algemene voorwaarden
FF Beton is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan wie dan ook. Indien deze voorwaarden gewijzigd wordt zullen de nieuwe voorwaarden op de overeenkomst, aanbieding, levering of dienst van toepassing zijn die van kracht waren op de dag dat die overeenkomst, aanbieding, dienst of levering schriftelijk door FF Beton is bevestigd, tenzij anders overeengekomen.
Geschillen:
Alle, door FFBeton als zodanig beschouwde, geschillen welke voortvloeien uit door haar gesloten overeenkomsten ter zake van verkochte en/of geleverde goederen, kunnen worden onderworpen aan het oordeel van de Kantonrechter dan wel de Arrondissementsrechtbank te Zwolle. Bij uitsluiting is Nederlands Recht van toepassing.

 

Contact

Industrieweg 23
9422 CX Smilde
Tel: +31 (0)592 459 437
Mail:info@ffbeton.nl